نفت و گاز

 
شرکت نوین پردازان قطعه همواره در حوزه های نفت و گاز حضور داشته و توانسته است بانمونه سازی برخی محصولات مصرفی صنعت نفت و گاز همچون ترموول، نازل و سایر قطعات، توجه برخی پیمانکاران این حوزه را جلب نماید.